MEHDİ (AS) HZ. İBRAHİM'İN NESLİNDENDİR

ÖNSÖZ: MÜSLÜMANLARIN TEVRAT VE İNCİL'E BAKIŞ AÇISIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA >>>
GİRİŞ: İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ AHİR ZAMAN VE MEHDİ (AS) MÜJDESİ >>>
HZ. İBRAHİM'İN HANİF DİNİNE UYMAK >>>
AHİR ZAMANDA YERYÜZÜNE DİN AHLAKI HAKİM OLACAKTIR

>>>
MUSEVİ KAYNAKLARINDA HZ. İBRAHİM'İN SOYUNA VADEDİLEN HAKİMİYET VE MEHDİ'NİN HZ.İBRAHİM'İN SOYUNDAN OLMASI >>>
TEVRAT'TA BEN-İ İSRAİL DİYE HİTAP EDİLEN KAVİM, MEHDİ CEMAATİDİR >>>
TEVRAT'TA VE DİĞER MUSEVİ KAYNAKLARDA MEHDİ (AS)'A İŞARETLER >>>
MUSEVİ KAYNAKLARINDA MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ DÖNEM >>>
MEHDİ (AS)'IN MUSEVİ KAYNAKLARINDA TARİF EDİLEN ÖZELLİKLERİ >>>
MUSEVİ KAYNAKLARINDA MEHDİ (AS)'IN HAKİMİYET DÖNEMİ >>>
İNCİL'DE MEHDİ (AS)'A İŞARETLER >>>
İNCİL'DE MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ DÖNEM >>>
İNCİL'DE MEHDİ (AS)'IN HAKİMİYET DÖNEMİ >>>
KURAN'DA VE DİĞER İSLAMİ KAYNAKLARDA MEHDİ (AS)'A İŞARETLER >>>
KURAN'DA MEHDİ'NİN GELİŞİNE VE İSLAM AHLAKININ HAKİMİYETİNE İŞARETLER >>>
HZ. MUHAMMED (SAV)'İN HADİSLERİNDE MEHDİ'NİN ÇIKIŞI VE HAKİMİYET DÖNEMİ >>>
SONUÇ: ALLAH VAADİNDEN GERİ DÖNMEYENDİR >>>

 

İNCİL'DE MEHDİ (AS)'A İŞARETLER

İncil'de ahir zaman ve Hz. İsa'nın ikinci gelişi ile ilgili, çok sayıda açıklamaya rastlamak mümkündür. Günümüzdeki İncil'in bazı bölümleri bozulmuş olsa da, Kuran ayetleri ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerine uygun kısımlarında, Hz. İsa'nın gelişinden önce ve sonra belirecek doğa olayları, toplumsal hadiseler anlatılmaktadır. Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği gibi Hz. İsa, dünya üzerindeki dinsizliği temsil eden Deccal ile çok büyük bir mücadele yürütüp, onu yenecek ve yeryüzünde din ahlakının tam olarak hakim olduğu, kutlu bir dönemin başlamasını sağlayacaktır.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerine göre Hz. Mehdi, Hz. İsa ile buluşacak, birlikte namaz kılacaklardır. Bir rivayette ise, Mehdi'nin Hz. İsa'yı tanıyıp halka takdim edeceği nakledilmiştir. Mehdi ve Hz. İsa belirli bir dönem yeryüzünde birlikte hüküm sürecekler ve Deccali fikir sistemini de birlikte yardımlaşarak ortadan kaldıracaklardır. (En doğrusunu Allah bilir.)

Hz. İsa ile Hz. Mehdi aynı dönemde -ahir zamanda- birlikte bulunacakları için, tıpkı kıyamet alametleri ve Mehdi'nin çıkış alametleri gibi, Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelişini haber veren alametler de ortaktır. Aynı dönemi tarif eden bu anlatımlar, hem Hz. Mehdi'nin hem de Hz. İsa'nın ikinci gelişinin işaretleridir. İncil'de yer alan söz konusu haberlerin doğruluğundan kesin olarak emin olamasak da, Kuran ve Peygamberimiz (sav)'in sahih hadisleri ile son derece mutabık açıklamalar olmaları dikkat çekicidir.

Bu benzerlikler göz önünde bulundurulduğuda, İncil'e göre de, ahir zaman tariflerinin hemen hepsi, birbiri peşi sıra günümüzde ortaya çıkmaktadır. Böylece içinde yaşadığımız zamanın, Mehdi'nin çıkması beklenen dönem olduğunu, başta İslami kaynaklara göre olduğu gibi, Tevrat ve İncil'e dayanarak da söylemek mümkündür.İNCİL'DE MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞINDAN
ÖNCEKİ DÖNEM

Hz. Mehdi'nin geleceği dönem olan ahir zaman alametleri, İncil'de kimi zaman açık ifadelerle, kimi zaman da işari anlatımlarla açıklanmaktadır. İncil'deki bu ifadelere bakıldığında, Hz. Mehdi'nin çıkışından önceki bu dönemde, ahlaki ve sosyal bozulma yaşanacağı, büyük savaşların olacağı, insanlara dehşet veren felaketlerin yaşanacağı, gökyüzünde olağanüstü olayların meydana geleceği, insanların din ahlakından uzaklaşacağı, adaletsizlik ve haksızlığın yaygınlaşacağı, samimi olarak iman edenlerin baskı göreceği, huzur ve güvenliğin yerini kargaşa ve tedirginliğin alacağı görülmektedir. İncil'deki bu alametlerden bir kısmı şöyledir:

1. Dinsizliğin yaygınlaşması >>>
2. Yaratılışın inkar edilmesi >>>
3. Allah'a şirk koşmanın yaygınlaşması >>>
4. Allah'ın emir ve yasaklarına uymamaları >>>
5. Dini değerlere saygının kalmaması >>>
6. Dini, menfaatlerine alet eden kişilerin ortaya çıkması >>>
7. Dinin özünden uzaklaşmaları, bidatlara uymaları >>>
8. Fitnelerin artması >>>
9. Batıl inançların yaygınlaşması >>>
10. Münafıkların artması >>>
11. Samimi olarak iman edenlerin baskı görmesi >>>
12. Kötülüğü örgütleyenlerin birlik olmaları >>>
13. Depremlerin artması >>>
14. Kıtlık olması >>>
15. Kasırga ve tsunami dalgalarının olması >>>
16. Volkan patlamalarının olması >>>
17. Fırtına ve şimşeklerin artması >>>
18. Şiddetli dolu yağışının olması >>>
19. Doğal afetlerle yeryüzü şekillerinin değişmesi >>>
20. Toprak kaymalarının olması >>>
21. Gökyüzünde olağanüstü olayların yaşanması >>>
22. Meteor yağmurlarının olması >>>
23. Göktaşı düşmesi >>>
24. Güneş ve Ay'da alametler belirmesi >>>
25. Küresel ısınmanın olması >>>
26. Yangınların artması >>>
27. Salgın hastalıkların olması >>>
28. Çekirge musallat olması >>>
29. Savaşlar ve büyük deniz kazalarıyla denizlerde canlılığın tahrip olması >>>
30. İnsanlara dehşet veren felaketlerin yaşanması >>>
31. (Keban Barajı ile) Fırat Nehri'nin suyunun azalması >>>
32. Büyük savaşların olması >>>
33. Dünyada barışın ortadan kalkması >>>
34. İsyan olaylarının artması >>>
35. Bozgunculuk, bölücük yapanların artması >>>
36. Kin ve düşmanlığın artması >>>
37. İbadet yerlerinin yıkılması >>>
38. Ölümlerin artması >>>
39. Ortadoğu'da kan dökülmesi >>>
40. Kudüs ve çevresinin ordularla kuşatılması >>>
41. Savaşlarda teknolojik araç ve silahların kullanılması >>>
42. Cinayetlerin yaygınlaşması >>>
43. Fuhuşun yaygınlaşması >>>
44. Evlilik dışı ilişkilerin artması >>>
45. Hırsızlığın artması >>>
46. Sahtekarlığın artması >>>
47. Vicdanların körelmesi >>>
48. Ahlaksız ve amaçsız yaşamaları >>>
49. Maneviyattan uzak olmaları >>>
50. İnsanlar arasında sevginin azalması >>>
51. Öfkenin artması, affediciliğin kalmaması >>>
52. Saygının azalması >>>
53. Çocukların asileşmesi >>>
54. Ailevi ilişkilerin bozulması >>>
55. İnsanların maddi değerlere düşkün olmaları >>>
56. Zenginlerin servetleri artması >>>
57. Zenginlerin daha zenginleşmesi, fakirlerin daha fakirleşmesi >>>
58. Faiz sisteminin ve haksız kazancın yaygınlaşması >>>
59. İnsanların sefahat ve sarhoşluk içinde olması >>>
60. Allah'ın rızası yerine dünyevi zevklerin peşinden koşmaları >>>
61. Sadece kendi hevalarına (tutku ve isteklerine) göre yaşamaları >>>
62. İmansızlıkları sonucu akılsız yaşamaları >>>
63. Yaptıkları işlerin bereketsiz ve kavruk olması >>>
64. Bencilliğin artması >>>
65. Çıkarcı olmaları >>>
66. Açgözlü olmaları >>>
67. Şikayetçi olmaları >>>
68. Sabırsız olmaları >>>
69. Kötü söz söylemeleri >>>
70. Kibirin artması >>>
71. Alaycılığın artması >>>
72. İnsanların mutsuz olmaları >>>
73. Şiddetli acı ve sıkıntı veren olayların yaşanması >>>
74. Allah'a tevekkül etmemeleri, başlarına gelenlerden ötürü isyan içinde olmaları >>>
75. İnsanların kurtuluş için ümitlerini kaybetmeleri >>>
76. Günlerin kısalması >>>
77. Irak'ta savaş olması >>>
77.1. Irak'ın bombalanması >>>
77.2. Irak şehirlerinin yıkılması >>>
77.3. Irak'ta kısa bir süre içinde, büyük bir yıkım olması >>>
77.4. Irak'ın fakirleşmesi >>>
77.5. Sanat ve zanaatin durması >>>
77.6. Irak halkının zorluk içinde, mutsuz yaşamaları >>>
78. Dabbetül-arz'ın çıkması >>>
79. Hz. İlyas'ın gelmesi >>>
80. Deccal'in ortaya çıkması >>>
80.1. Deccal'in dinsizliği yaymak için yoğun faaliyetinin olması >>>
80.2. Dinden uzak yaşayan insanları, illüzyonlarla yanıltıp aldatması >>>
80.3. Tüm uluslar üzerinde etkili olması >>>
80.4. Ülkelerin siyasi ve askeri güçlerinden destek bulması >>>
80.5. Dinsiz ideolojilerin liderlerinden tam destek alması >>>
80.6. Hz. Mehdi'nin çıkışına kadar dinsizlik faaliyetini sürdürmesi >>>
80.7. Hz. Mehdi'nin çıkışı yaklaştıkça, faaliyetini yoğunlaştırması >>>
80.8. İmanı zayıf bütün insanları peşinden sürüklemesi >>>
80.9. Şeytanın emrinde faaliyet yapması >>>
80.10. Bozgunculuk çıkarması >>>
80.11. Savaş çıkarması >>>
80.12. Sonunda yenilgiye uğraması >>>
81. Yecüc ve Mecüc kavminin ortaya çıkışı >>>
81.1. Çok uluslu bir topluluk olmaları >>>
81.2. Kalabalık bir topluluk olmaları >>>
81.3. Bozgunculuk çıkarmaları >>>
81.4. Şeytanın telkini ile hareket etmeleri >>>
81.5. Topluca helak olmaları >>>
82. Hz. İsa'nın yeniden yeryüzüne gelmesi >>>

© 2008 Harun Yahya. www.yenibilgiyenikonu.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.